කෘෂිකර්ම, ගොවිජන සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම්, වෙළඳ හා සමුපකාර අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සැවොම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

දැන්වීම්

පුවත්

ගාල්ල දෙවට අවට වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන

ගාල්ල දෙවට වෙරළ තීරය පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහනක් 2024-06-04 දින දකුණු පළාත් කෘෂිකර්