අපගේ කණ්ඩායම

ගරු අමාත්‍යතුමා

   

පෞද්ගලික ලේකම්

   

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

   

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි

   

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

 

ඒ. යු. වේලාරත්ත මැතිතුමා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 2234604

 

ආයතන අංශය

   

ඩබ්. ඒ. ජනහිත මහතා

සහකාර ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 4946392

 

කේ. කේ. ජී. ඒ. සශිකලා මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථන අංකය - (+94) 091 4943077

 

 

   

 

       

 

       

 

   

 

 

සංවර්ධන අංශය

නවෝද්‍යා දිසානායක මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංක - (+94) 091 4943078/ 071 1831741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ගිණුම් අංශය

P. K. S. ලක්මාලි මෙය,

ගණකාධිකාරි,

දුර- (+94) 091 4943088

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Retaining Walls Kirkland