எங்கள் குழு

எங்கள் கூட்டம்

எங்கள் கூட்டம்

கௌரவ அமைச்சர்

   

 

கௌரவ அமைச்சரின் தனிப்பட்ட கூட்டம்

   

 

   

 

 

 

 

 

அமைச்சுச் செயலாளர்

திரு. சுமித் அலககோன்

அமைச்சுச் செயலாளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 2234604/

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

நிருவாக பிரிவு

 

 

 

 

 

 

திருமதி. கே.கே.ஜீ.ஏ. சசிகலா

உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943077/(+94) 077 3592963

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

 

திரு. டீ.கே. பந்துசேன

நிருவாக உத்தியோகத்தர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4946393/ (+94) 072 7992464

தொலை நகல் விலாசம்

 

அபிவிருத்தி பிரிவு

திருமதி நவோத்யா திஸாநாயக்க

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943078 /  (+94) 071 1831741

தொலை நகல் விலாசம்

 

   

 

கணக்காளர் பிரிவு

திருமதி. நிலானி பெரேரா

கணக்காளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943088 / (+94) 077 3043056

தொலை நகல் விலாசம்

 

Retaining Walls Kirkland