ජලාශ වල වල් පැලෑටි ඉවත් කිරිමේ යන්ත්‍ර මිලදී ගැනිමට අදාළ ප්‍රසම්පාදනය

අදාළ ලියකියවිලි 

කඩඉම් පරික්ෂණ්‍ය

2020 (2019) වර්ෂය සදහා වු දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන හා අර්ධ ශිල්පීය සේවක කඩඉම් පරික්ෂණය

 

ප්‍රතිඵල සටහන

Retaining Walls Kirkland