තොරතුරු නිලධාරි

 

   තොරතුරු නිලධාරි 

කේ. කේ. ජී. ඒ. ශෂිකලා මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථන අංකය - (+94) 091 4943077

 

 

අභියාචනා නිලධාරි

ඒ. යු. වේලාරත්න මහතා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 2234604


 

Retaining Walls Kirkland