තොරතුරු නිලධාරි

 

   තොරතුරු නිලධාරි 

කේ. කේ. ජී. ඒ. ශෂිකලා මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථන අංකය - (+94) 091 4943077

 

අභියාචනා නිලධාරි

නීතිඥ සුමිත් අලහකෝන් මැතිතුමා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 2234604


 

අපගේ කණ්ඩායම


   

   

   

   

 

ඒ. යු. වේලාරත්ත මැතිතුමා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 2234604

 


   

ඩබ්. ඒ. ජනහිත මහතා

සහකාර ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 4946392

 

කේ. කේ. ජී. ඒ. සශිකලා මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථන අංකය - (+94) 091 4943077

 

 

   

 

       

 

       

 

   

 

 


නවෝද්‍යා දිසානායක මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංක - (+94) 091 4943078/ 071 1831741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


P. K. S. ලක්මාලි මෙය,

ගණකාධිකාරි,

දුර- (+94) 091 4943088

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ආයතනික ව්‍යුහය

ආයතනික පසුබිම

මධ්‍යගතව තිබූ පරිපාලන බලය විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධන තුළින් පළාත් සභා පිහිට වූ අතර එහි ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම, ගොවිජන සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, , ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම්, වෙළෙද සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය දකුණු පළාත් තුල ස්ථාපිත විය. පළාත් සභාවට හිමි වී ඇති බලතල යටතේ පළාත් කෘෂිකර්ම,  වාරිමාර්ග, සමූපකාර ක්ෂේත්‍රවල තිරසර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම උදෙසා පළාතේ මානව හා භෞතික සම්පත් කළමනකරණය කරමින් රම ක්ෂේත්‍රයන් මෙහෙයවීම අමත්‍යංශය මගින් ඉටු කරනු ලබයි. පළාතේ කෘෂිකර්ම,  වාරිමාර්ග, සමූපකාර ක්ෂේත්‍රයන්ගේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පළාත් දෙපාර්තමේන්තු 03 ක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර  ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම්, වෙළෙද කටයුතු අමත්‍යාංශය තුල ස්ථාපිත කර ඇති කර ඒ යටාතේ කාර්යයන් සිදු කරනු ලබයි. අමාත්‍යංශීය දැක්ම වෙත ලගාවීමට අවශ්‍ය මෙහෙවර ඉටු කිරීම සඳහා තම සේවයට ලැඳිව, අවංකව හා කැපවී කටයුතු කිරීම ප්‍රධානතම වගනීම හා යුතුකම සේ සලාකා ගරු අමාත්‍යතුමා හා ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ අප සැම ක්‍රියාකරනු ලබයි.

Retaining Walls Kirkland